10 – POWER YOGA FOUNDATION- virabhadrasana, trikonasana, parsvakonasana , prassarita padottanasana